Ons onderwijs

De scholen van CBO Zeist e.o. streven naar hoge opbrengsten voor taal en rekenen. We scoren landelijk bovengemiddeld. Kijk hiervoor op de website www.scholenopdekaart.nl We geven modern onderwijs waar ICT een voorname plaats inneemt. Er is niet alleen veel aandacht voor taal, lezen en rekenen. De sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen is een tweede speerpunt. Alle scholen gebruiken de Kanjertraining en al onze leerkrachten zijn opgeleid om de lessen Kanjertraining te geven.

De dagelijkse instructie wordt door de leerkrachten op drie niveaus gegeven: een compacte instructie voor de meer getalenteerde leerlingen, standaard instructie voor de gemiddelde leerlingen en extra instructie voor de leerlingen die daar behoefte aan hebben. Dikwijls krijgt deze laatste groep al voor-instructie (pre-teaching), zodat de tweede instructie nog beter begrepen wordt. Voor de snelle leerlingen is er extra werk: moeilijker en uitdagender.

Passend onderwijs

De laatste jaren bereiden onze scholen zich voor op passend onderwijs voor elke leerling. Door de gedifferentieerde instructie en verwerking van de leerstof lukt het steeds beter om onze leerlingen onderwijs op maat aan te bieden. Dat wil echter niet zeggen dat we elke leerling met een specifieke ondersteuningsbehoefte optimaal kunnen bedienen. In een groep van 25 tot 30 leerlingen is nu eenmaal geen onbeperkte opvangcapaciteit voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte. Als de grens van ons kunnen is bereikt en we een leerling geen optimale ontwikkelingskansen kunnen bieden, gaan we samen met de ouders op zoek naar passend onderwijs elders.

Day a week school

In het verleden is in de scholen buitengewoon veel tot stand gebracht voor leerlingen die speciale en extra aandacht nodig hebben. De laatste jaren besteden we ook veel aandacht aan de leerlingen die méér aankunnen. Die leerlingen krijgen in hun eigen groep extra opdrachten en moeilijkere leerstof. Enkele scholen van CBO Zeist e.o. hebben voor deze leerlingen een plusgroep georganiseerd: buiten de groep krijgen deze leerlingen een dagdeel of een dag uitdagend onderwijs.

Sinds 2013 is er een bovenschoolse plusklas georganiseerd. Geselecteerde leerlingen van onze scholen komen één dag per week bij elkaar op de Kerckeboschschool om daar speciale lessen en projecten te volgen en te leren samenwerken met gelijkgestemde leerlingen.

In januari 2014 is de bovenschoolse plusklas gaan werken volgens het concept “Day a week school”. Dit concept wordt aangeboden via het ABC (=schoolbegeleidingsdienst) te Amsterdam. Sindsdien is de bovenschoolse plusklas uitgebreid met een 2e groep leerlingen, waardoor nu in totaal 37 begaafde leerlingen op maat worden bediend!