Medezeggenschap

GMR

CBO Zeist heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waar ouders en personeelsleden in zitten. Zij kunnen meedenken en meebeslissen over het beleid van de Stichting. Er wordt gepraat over zaken als het zorgplan, financiën, personeelsbeleid en formatie.

De GMR houdt zich bezig met zaken die belangrijk zijn voor alle basisscholen van CBO. De GMR kan gevraagd en ongevraagd adviezen geven en/of instemmen met besluiten die het bestuur wil nemen.

Wilt u meer informatie over de GMR? Vul dan het contactformulier in.

MR

Zoals in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) is vastgelegd, heeft iedere basisschool van CBO Zeist een Medezeggenschapsraad (MR). Er zitten ouders en personeelsleden in. Zij kunnen meedenken en meebeslissen over het beleid van de school.

De MR draagt bij aan kwalitatief goed onderwijs in een veilige omgeving voor onze kinderen. Er wordt gepraat over veel verschillende zaken, zoals het schoolplan, de schoolgids, het zorgplan, financiën, personeelsbeleid en formatie op schoolniveau.

De directie van de basisschool is verantwoordelijk voor de eigen MR. U kunt dus meer informatie vinden op de websites van iedere basisschool van CBO.