CBO Zeist, dat zijn wij

Wij zijn Stichting Christelijk Basisonderwijs Zeist e.o. Onze stichting beheert acht scholen op negen locaties in Zeist, Huis ter Heide en Odijk. 
Het bestuur houdt toezicht op de directeur bestuurder en op de stichting in het algemeen.

De dagelijkse leiding is in handen van de directeur bestuurder die ondersteund wordt door drie stafmedewerkers en twee administratief medewerkers.

SAMEN LEVEN LEREN
z
ijn de drie pijlers van onze huidige koers. 

In onze onderwijsorganisatie is verbinding en samenwerken belangrijk. SAMEN weet je immers meer dan alleen. Dat geldt voor leerlingen, onderwijsprofessionals en de scholen onderling. 

Kwaliteit van LEVEN krijgt bij ons ruim aandacht. Wie ben je, waar sta je voor, wat kan je, wat wil je en hoe doe je dat zijn vragen die direct te maken hebben met persoonsvorming. Onze scholen zijn oefenplaatsen, waar jong en oud uit kunnen vinden wat hun talenten zijn en hoe ze die kunnen gebruiken.

Van oudsher is LEREN de kerntaak van het onderwijs. In deze pijler houden we aandacht voor het onderwijs in alle basisvaardigheden als rekenen, taal, lezen en burgerschap.

Identiteit

Onze scholen hebben een Christelijke Identiteit. Deze is zichtbaar in ons doen en laten. We zijn elkaar als mens gegeven en willen samen, leven, leren.

Vanuit geloof, hoop en liefde kijken wij naar elkaar, naar de samenleving en de natuur.
Samen met de kinderen kiezen wij voor regels, gedrag en oplossingen die bijdragen aan hun groei en een betere wereld. Onderwijsprofessionals laten hierin voorbeeldgedrag zien. Traditiegetrouw vieren we de christelijke feesten, vertellen wij verhalen uit de bijbel en zien Jezus als ons voorbeeld. We zingen en bidden samen.

Kernwaarden

In ons onderwijs, onze keuzes en onze communicatie vinden wij verschillende kernwaarden van groot belang.

VERTROUWEN
Vertrouwen gaat over het geloof in ieders mogelijkheden. Ook al lukt het lezen nog niet, wij geloven dat het iedereen gaat lukken om te leren lezen. Dat vertrouwen in ieder kind en ieder mens zit in onze genen en wordt gevoed door onze christelijke grondhouding. Onze onderwijsprofessionals zijn betrouwbaar: Wij doen wat we beloven. Als dat door omstandigheden niet of niet meteen lukt, dan communiceren we daar op een prettige wijze over en nemen daar betrokkenen in mee. Dat vraagt om intensief contact met kinderen, ouders en partners.

RESPECT
Respect gaat over het zorgvuldig omgaan met elkaar en wat ons gegeven is. Dat geldt voor alles in onze omgeving: mensen, dieren, planten en spullen. Dit denken bepaalt hoe we omgaan met ons eigen lichaam, met elkaar, met de natuur, met grondstoffen, de materialen die we gebruiken, enz.

POSITIEF
Wij gunnen het kinderen en onderwijsprofessionals dat ze met een positief gevoel onze scholen in- en weer uitgaan. Positiviteit uit zich bij ons in de waarderende grondhouding van onderwijsprofessionals: we kijken vooral naar wat goed gaat en van daaruit kijken we wat er nog nodig is/ontwikkeld kan worden. We denken in kansen en mogelijkheden en schetsen een positief toekomstperspectief.

BETROKKEN
We zijn betrokken op elkaar en hechten waarde aan relaties. Iedereen mag er zijn en iedereen is waardevol. Iedereen verdient een plek en een aanbod dat is afgestemd op zijn/haar behoefte. Iedereen mag aangeven waar hulp of ondersteuning nodig is en mag erop rekenen dat die binnen de redelijke grenzen geboden wordt. We proactief en gedreven om goed onderwijs te realiseren.

SAMEN
Samen kunnen en weten we meer dan alleen. Dat geldt voor leerlingen en onderwijsprofessionals. Dat willen we kinderen meegeven en leven we voor.

Onze leidende principes

Vanuit onze kernwaarden komen we tot leidende principes. Deze zijn gericht op ons zichtbare en merkbare gedrag. Leidende principes zijn herkenbaar in onze processen, in de keuzes die we maken.

Hierover verantwoorden wij ons naar elkaar en onze partners. Op onze leidende principes zijn wij aanspreekbaar. In onze kwaliteitszorg vertalen we deze principes naar merkbaar en zichtbaar gedrag waar we op kunnen reflecteren en dat we tijdens audits en of visitaties kunnen objectiveren.

  1. We werken vanuit een Christelijke geïnspireerde grondhouding
  2. We zijn samen verantwoordelijk (professionals, kinderen, ouders en externen)
  3. Onderwijsprofessionals doen ertoe
  4. We leren en werken in een stimulerende en veilige omgeving
  5. Kinderen voelen zich gehoord en hun mening doet ertoe

Voor meer informatie verwijzen wij naar ons koersplan.

Netwerken: kennis delen en samenwerken

Binnen CBO Zeist hebben we netwerken, die structureel bezig zijn met het delen van kennis en bijdragen aan de inhoudelijke kennis van alle onderwijsprofessionals. De netwerken versterken de beleidsvorming van CBO Zeist.

Het betreffen de volgende netwerken:
- netwerk IB (Interne begeleiding)
- netwerk ICT (Informatie- en communicatietechnologie)
- netwerk Preventie
- netwerk Kanjercoördinatoren
- netwerk IVP (Interne Vertrouwenspersonen)
- AVG-team (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
- netwerk Begaafdheid
- netwerk Opleidingscoördinatoren

Buiten de netwerken om zien we dat de scholen elkaar op onderdelen weten te vinden en er mooie samenwerkingen ontstaan.